Переглянути українською PDF

View English PDF

«ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО»
Засіданням Конференції
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ”
Протокол №1 від “27” жовтня 2016 року

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Ідентифікаційний код – 35664755

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ» (далі – Асоціація) є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.3. Асоціація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
1.4. Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про гуманітарну допомогу» та іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цього Закону, а також цим Статутом.
1.5. Асоціація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими об’єднаннями шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.
1.6. Асоціація поширює свою діяльність на територію усієї України.
1.7. Найменування Асоціації українською мовою:
• повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ»;
• скорочене найменування: ГО «УАФТ».
1.8. Метою діяльності Асоціація не є одержання прибутку.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Асоціації є формування статусу і розвиток професії «фізична терапія» для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її потребують.
2.2. Для досягнення своєї мети Асоціація ставить перед собою наступні напрями діяльності, шляхом сприяння:
2.2.1. Створенню стандартів діяльності фізичної терапії, дотриманню цих стандартів, розроблення вимог до якості та обсягу послуг фізичної терапії;
2.2.2. Підвищенню стандартів освіти та перепідготовки фахівців з фізичної реабілітації/фізичних терапевтів;
2.2.3. Підвищенню професійного рівня фахівців з фізичної реабілітації/фізичних терапевтів, їх атестації та достойного рівня оплати;
2.2.4. Налагодженню дієвих контактів з реабілітаційними центрами, відділеннями, медичними закладами та освітніми установами, іншими організаціями в Україні та за кордоном, а також окремими спеціалістами з метою подальшої співпраці з ними;
2.2.5. Налагодженню розробки і випуску методичної і навчальної літератури, відповідних інформаційних, пропагандистських та інших матеріалів у створених Асоціацією засобів масової інформації;
2.2.6. Підвищенню наукового потенціалу в фізичній терапії, підтримувати та проводити наукові дослідження;
2.2.7. Організації навчально-методичних заходів з метою обміну досвідом та інформацією;
2.2.8. Розробці, виробництву і постачанню обладнання, устаткування, інвентаря та інших засобів, необхідних для реабілітаційної роботи.
2.3. Для досягнення своєї мети Асоціація у встановленому законодавством порядку має право:
2.3.1. Вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);
2.3.2. Вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.3.3. Проводити мирні зібрання;
2.3.4. Засновувати засоби масової інформації;
2.3.5. Готувати, друкувати та поширювати у будь-який незаборонений законодавством спосіб інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів і реалізації мети Асоціації;
2.3.6. Представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
2.3.7. Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;
2.3.8. Підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
2.3.9. Створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);
2.3.10. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;
2.3.11. Проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми, з’їзди, табори та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;
2.3.12. Розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;
2.3.13. Проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;
2.3.14. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.3.15. Проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод громадян;
2.3.16. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.17. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;
2.3.18. Укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;
2.3.19. Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
2.3.20. Самостійно розпоряджатися своїм майно та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;
2.3.21. Бути, відповідно до закону виконавцем державного замовлення;
2.3.22. Мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ
3.1. Асоціація створюється на невизначений термін.
3.2. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.
3.3. Асоціація має власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику (емблема, герб, прапор, інший розпізнавальний знак), зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка Асоціації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
3.4. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
3.5. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
4.1. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років, зокрема які мають відповідну кваліфікацію підтверджену належними документами, визнають і підтримують мету та напрями діяльності Асоціації, передбачені цим Статутом.
4.2. Прийняття в члени Асоціації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви. Заява про прийом в члени Асоціації подається на ім’я голови Правління Асоціації. Уповноважені органи Асоціації здійснюють процедуру прийому у члени Асоціації відповідно до Положення про членство в Асоціації затвердженого Правлінням Асоціації.
4.3. Кандидат у члени Асоціації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації. На підтвердження членства за рішенням Правління членам Асоціації можуть видаватися відповідні свідоцтва.
4.4. Правління Асоціації має право відмовити у прийняті особи в члени Асоціації. Члени Асоціації сплачують вступні та членські внески. Розмір та порядок сплати внесків членів Асоціації окремо визначає Правління Асоціації.
4.5. Член Асоціації припиняє своє членство в Асоціації шляхом подання особисто заяви на ім’я голови Правління Асоціації. Членство в Асоціації припиняється з моменту подання заяви про вихід із Асоціації.
4.6. Член Асоціації вправі подати заяву про вихід особисто, або надіслати заяву поштою.
4.7. Членство в Асоціації автоматично припиняється в разі:
• визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
• смерті або оголошенням фізичної особи померлою.
4.8. Правління Асоціації має право виключити члена Асоціації зі складу членів Асоціації у випадках:
• якщо діяльність члена Асоціації суперечить меті Асоціації, перешкоджає її досягненню;
• систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
• втрати професійного зв’язку (щодо членів, які мають відповідну кваліфікацію);
• одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Асоціацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
• систематичного невиконання рішень керівних органів Асоціації або відмови від їх виконання;
• бездіяльності або неучасті в діяльності Асоціації протягом останніх 12 місяців.
4.9. Рішення про виключення члена Асоціації зі складу членів Асоціації може бути оскаржено таким членом до Конференції та/або суду.
4.10. У випадку добровільного виходу або виключення з Асоціації кошти та інше майно, внесені до Асоціації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
4.11. Усі члени Асоціації мають рівні права.
4.12. Члени Асоціації мають право:
• одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
• обирати та згідно критеріїв кандидатів на посади бути обраним до статутних органів Асоціації;
• брати участь в заходах Асоціації, на умовах визначених в Положенні про членство в Асоціації;
• брати участь у голосуванні на Конференції відповідно до вимог Регламенту проведення Конференції;
• вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
• оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
• отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
• мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
• вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.
4.13. Члени Асоціації зобов`язані:
• брати участь у роботі Асоціації;
• дотримуватись положень цього Статуту;
• виконувати рішення її керівних органів;
• сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;
• своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Асоціацією;
• проводити просвітницьку роботу з поширення програм Асоціації та залучати нових членів;
• дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов’язань;
• популяризувати ідеї та мету (цілі) Асоціації та сприяти посиленню її престижу;
• утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Асоціації та її членам;
• своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески;
• утримуватись від дій, які б ганьбили та дискредитували професію фізична терапія.
4.14. За активну участь у роботі Асоціації, вагомий внесок у її розвиток та розвиток професії фізична терапія, членам Асоціації можуть присвоюватись почесні звання. Члени Асоціації можуть заохочуватись також іншими чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України, представлятись до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань.
4.15. Почесним членом Асоціації за рішенням Правління Асоціації може бути особа, яка зробила значний внесок у розвиток Асоціації та професії фізична терапія. Порядок присвоєння почесних звань в Асоціації визначається в Положенні про членство в Асоціації.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ
5.1. Для здійснення своєї діяльності Асоціація створює організаційну структуру, яка складається із:
5.1.1. Конференції;
5.1.2. Правління;
5.1.3. Ревізійної комісії.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
6.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція.
6.2. Право брати участь у Конференції мають усі члени Асоціації. Окремі положення щодо Порядку проведення Конференції містяться в Регламенті проведення Конференції, затвердженого Правлінням Асоціації. Положення Регламенту проведення Конференції не повинні суперечити чинному законодавству та цьому Статуту.
6.3. Конференція скликається Правлінням Асоціації не рідше одного разу на три роки. За рішенням Правління Асоціації, або на вимогу 10% членів Асоціації, позачергова Конференція має бути скликана протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів Асоціації не виконана, вони мають право самі скликати позачергову Конференцію. Відокремлені підрозділи Асоціації можуть брати участь у Конференції через уповноважених представників (далі делегати). Норма представництва членів (делегатів) на Конференції встановлюється Правлінням Асоціації згідно Регламенту проведення Конференції. Конференція має право приймати рішення за присутності 1/3 членів (делегатів) Асоціації. Кожен член (делегат) Асоціації, який бере участі у Конференції, має один голос. Рішення з будь-якого питання, вказаного в підпунктах (6.4.1.), (6.4.5.), (6.4.7.) пункту 6.4. Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів членів (делегатів) Асоціації, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів (делегатів), які присутні і беруть участь у голосуванні. За рішенням Правління рішення Конференції можуть прийматися шляхом голосування через використання засобів зв’язку. У разі прийняття такого рішення Правління розробляє та затверджує Регламент проведення засідань та прийняття рішень Конференції з використанням засобів зв’язку.
6.4. До виключної компетенції Конференції належить прийняття рішень про:
6.4.1. Затвердження Статуту, а також змін і доповнень до Статуту;
6.4.2. Визначення основних напрямків, діяльності Асоціації;
6.4.3. Затвердження звітів і доповідей інших органів управління Асоціації;
6.4.4. Обрання, затвердження і відкликання членів Правління Асоціації;
6.4.5. Реалізація права власності на майно та кошти Асоціації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Асоціації іншим органам управління Асоціації;
6.4.6. Скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Асоціації;
6.4.7. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
6.4.8. Питання, віднесені до виключної компетенції Конференції не можуть передаватися іншим органам управління Асоціацією;
6.4.9. Конференція може також розглядати та приймати рішення з інших питань.
6.5. Порядок обрання та відкликання членів органів управління Асоціації регулюються положеннями цього Статуту.
6.6. Правління є виконавчим органом Асоціації та здійснює управління діяльністю Асоціації в період між Конференціями. Правління обирає Конференція терміном на три роки. Кількісний склад Правління визначається Конференцією. Члени Правління можуть бути переобраними повторно.
6.7. Засідання Правління скликаються головою Правління Асоціації один раз на півроку або за ініціативи принаймні однієї третини членів Правління. Правління має право приймати рішення за присутності половини членів. Правління приймає рішення більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За поділу голосів вирішальним є голос голови Правління Асоціації. Засідання Правління можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Правління Асоціації розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті Правлінням з використанням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше ніж за 5 днів після проведення засідання Правління Асоціації.
6.8. Голова Правління Асоціації відповідає за підготовку і ведення засідань Правління та Конференції, зберігання протоколів та іншої документації їх попередніх засідань.
6.9. До компетенції Правління Асоціації, зокрема, належить:
6.9.1. Визначення порядку делегування і норми представництва членів (делегатів) від відокремлених підрозділів, визначення дати, місця проведення і порядку денного чергової (чи позачергової) Конференції Асоціації;
6.9.2. Визначення програм діяльності Асоціації відповідно до Статуту;
6.9.3. Визначення фінансових та майнових питань Асоціації;
6.9.4. Прийняття рішень про заснування підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;
6.9.5. Сприяння розширенню джерел фінансування Асоціації;
6.9.6. Затвердження проекту щорічного кошторису Асоціації та внесення у разі потреби змін до нього;
6.9.7. Включення до (та виключення з) членів Асоціації;
6.9.8. Затвердження штатного розкладу;
6.9.9. Прийняття рішень про заснування з громадськими організаціями, громадських спілок;
6.9.10. Ініціювання пропозицій до Конференції щодо внесення змін до персонального складу Правління;
6.9.11. Затвердження Положення про членство в Асоціації, Регламенту проведення Конференції, інших Положень та документів, що регулюють діяльність Асоціації;
6.9.12. Затвердження механізму сплати членських внесків та їх розмір;
6.9.13. Затвердження символіки та іншої атрибутики Асоціації;
6.9.14. Прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Асоціації.
6.9.15. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Асоціації;
6.9.16. Розгляд скарг на членів та рішення керівних органів Асоціації;
6.9.17. Здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Конференції.
6.10. Розподіл обов’язків між членами Правління Асоціації, визначення напрямків їх діяльності, а також інші питання діяльності Правління Асоціації, що не визначені цим Статутом, визначаються додатково Положенням про Правління Асоціації, що не повинно суперечити цьому Статуту. Положення про Правління Асоціації затверджується Конференцією.
6.11. Голова Правління забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління Асоціації та є вищою посадовою особою Асоціації. Голову Правління Асоціації обирає Конференція терміном на три роки.
6.12. Голова Правління Асоціації в межах своєї компетенції:
6.12.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Асоціації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними особами;
6.12.2. Керує роботою Асоціації, контролює виконання статутних вимог, рішень Конференції та Правління Асоціації;
6.12.3. Очолює роботу Асоціації і несе персональну відповідальність за поточну діяльність Асоціації;
6.12.4. Представляє Асоціацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Асоціації;
6.12.5. Від імені Асоціації вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими особами у межах, визначених цим Статутом; розпоряджається коштами та майном Асоціації;
6.12.6. Відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Асоціації;
6.12.7. Видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Асоціації та її відокремлених підрозділів;
6.12.8. Здійснює прийняття і звільнення працівників Асоціації, керує їх діяльністю;
6.12.9. Складає і подає звіти про діяльність Асоціації;
6.12.10. Скликає чергові та позачергові засідання Правління Асоціації та головує на цих засіданнях;
6.12.11. Здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Асоціації не віднесені до виключної компетенції Конференції та Правління Асоціації.
6.13. На підставі заяви голови Правління Асоціації про припинення ним своїх повноважень або в разі втрати ним здатності виконувати свої обов’язки, завдання своїми рішеннями значної майнової або немайнової шкоди, інших причин, які порушують вимоги цього Статуту, Правління Асоціації може ініціювати скликання чергової (позачергової) Конференції. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів складу членів Правління Асоціації на засіданні, яке скликається за ініціативою 1/3 членів Правління Асоціації.
6.14. Для ефективної діяльності Асоціації Конференція може обрати Заступника (або Заступників) голови Правління Асоціації терміном на три роки. Заступник голови Правління Асоціації на підставі довіреності та/або наказу голови Правління може здійснювати усі функції голови Правління Асоціації, з правом першого підпису, в тому числі:
6.14.1. Діє від імені Асоціації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами;
6.14.2. Представляє інтереси Асоціації у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об’єднаннями;
6.14.3. Від імені Асоціації вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими особами у межах, визначених цим Статутом, розпоряджається коштами та майном Асоціації;
6.14.4. Відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи Асоціації.
6.14.5. Виконує обов’язки голови Правління Асоціації на період його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження до періоду фактичного продовження виконання своїх обов’язків головою Правління Асоціації або призначення Конференцією в порядку, визначеному цим Статутом нового голови Правління Асоціації.
6.15. Заступники голови Правління Асоціації є підзвітними та підконтрольними Конференції. За рішенням Конференції до компетенції Заступника (Заступників) голови Правління Асоціації можуть бути передані інші повноваження, за винятком тих, що відносяться до компетенції Конференції та Правління Асоціації.
6.16. Контрольним органом Асоціації є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Конференцією терміном на три роки. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії визначається Конференцією. Окремі питання функціонування Ревізійної комісії можуть бути викладені в Положенні про Ревізійну комісію, затвердженим Конференцією. Ревізійна комісія звітує про свою роботу перед членами Асоціації на чергових Конференціях.
6.17. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Правління та Асоціації в цілому, а також за діяльністю юридичних осіб, що створені, Асоціацією одноособово (надалі – об’єкти контролю).
6.18. Ревізійна комісія контролює:
6.18.1. Дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених програм;
6.18.2. Витрату коштів та майна Асоціації, відповідності їх використання затвердженому бюджету та програмам Асоціації;
6.18.3. Ефективність використання майна Асоціації як самою Асоціацією, так і заснованими одноособово Асоціацією суб’єктами підприємницької діяльності;
6.18.4. Відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;
6.19. Ревізійна комісія здійснює:
6.19.1. Підготовку та доведення до відома інших керівних органів Асоціації результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;
6.19.2. Складання та подання на розгляд та затвердження Конференцією звіту з детальним аналізом та коментарем звітів та балансів Асоціації.
6.20. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
6.21. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її повноважень, за умови присутності на її засіданні більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів членів присутніх на засіданні та оформляються протоколами, підписаними членами Ревізійної комісії.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ.
7.1. Кожен член Асоціації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Асоціації.
7.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, голови Правління Асоціації розглядаються Правлінням Асоціації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, Статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Асоціації, Правління Асоціації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.
7.3. Скарги на рішення Правління Асоціації та Ревізійної комісії розглядаються черговою або позачерговою Конференцією.
7.4. Оскаржувані рішення Конференції, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Асоціації можуть бути скасовані в судовому порядку.

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
8.1. Керівні органи Асоціації, а саме Правління Асоціації, а також Ревізійна комісія звітують про свою роботу перед членами Асоціації на черговій Конференції.
8.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган Асоціації відповідно до організаційної структури в Асоціації.
8.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Асоціації своїх функцій та обов’язків, результати роботи по основним напрямам діяльності Асоціації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Асоціації в період між Конференціями. Дана інформація доводиться до відома членам Асоціації.

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ АСОЦІАЦІЇ
9.1. Асоціація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.
9.2. Майно та кошти Асоціації формуються:
9.2.1. 3а рахунок благодійних внесків, членських внесків та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
9.2.2. За рахунок коштів або майна, (гуманітарної допомоги), а також грантових проектів (благодійних грантів), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
9.2.3. За рахунок пасивних доходів;
9.2.4. За рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги.
9.3. Майно та кошти Асоціації спрямовуються на досягнення мети (цілі) її діяльності, а також на утримування Асоціації.
9.4. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
9.5. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
9.6. Асоціація може одержувати майно від членів Асоціації та інших осіб (як юридичних, так і фізичних) у безоплатне користування і використовувати це майно для досягнення статутної мети (цілей), реалізації завдань та напрямів діяльності.
9.7. Асоціація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської створених нею установ та організацій, заснованих підприємств.
9.8. Асоціація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.
9.9. Кошти та інше майно Асоціації, не може перерозподілятись між її членами і використовується лише для виконання статутних завдань.
9.10. Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляє та затверджує Правління Асоціації.
9.11. Витрати, що пов’язані з діяльністю Асоціації та утриманням штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Асоціації. Майно та кошти Асоціації використовуються на виконання мети (цілей), завдань, та напрямів діяльності Асоціації.
9.12. Доходи (прибутки) Асоціації або їх частина, не підлягають розподілу між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Асоціації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
9.13. Асоціація у відповідності до норм чинного законодавства, зокрема Закону України «Про гуманітарну допомогу», є отримувачем гуманітарної допомоги та внесена до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги за номером ЄР1015, згідно Наказу Міністерства соціальної політики України № 651 від 13 червня 2016 року.

10. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ
10.1. Асоціація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.
10.2. Асоціація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Асоціації.
10.3. Фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.
10.4. Державний контроль за діяльністю Асоціації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

11. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ
11.1. Відокремлені підрозділи Асоціації:
• не є юридичними особами;
• утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста;
• утворюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Асоціації;
• діють згідно Статуту Асоціації та Положення про відокремлений підрозділ Асоціації, яке затверджується Правлінням Асоціації;
• користуються майном, яке передається їм за рішенням Правління Асоціації для досягнення цілей Асоціації;
• здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Правлінням Асоціації.
11.2. Відокремлені підрозділи:
• надають консультативну та іншу допомогу членам Асоціації та іншим громадянам за їх зверненнями;
• налагоджують співпрацю та обмін досвідом з громадськими об’єднаннями свого регіону;
• за дорученням Правління Асоціації організовують та сприяють проведенню заходів Асоціації у своєму регіоні;
• беруть участь у розробці заходів з питань обміну досвідом членів Асоціації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;
• здійснюють іншу діяльність згідно Положення про відокремлений підрозділ Асоціації.
11.3. Керівник відокремленого підрозділу Асоціації:
• призначається і звільняється Правлінням Асоціації;
• діє на підставі довіреності виданою головою Правління Асоціації;
• підпорядкований та підзвітний Правлінню Асоціації;
• здійснює керівництво відокремленим підрозділом Асоціації.
11.4. Звільнення Керівника відокремленого підрозділу та/або закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Правління Асоціації.

12. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
12.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними метою та напрямками діяльності, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
12.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
12.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
12.4. Асоціація:
• організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів семінари, тренінги, конференції, виставки, форуми, збори та відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
• проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
• реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
13.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).
13.2. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається Конференцією, якщо за це проголосували 3/4 членів (делегатів) Асоціації, присутніх на засіданні Конференції. Конференція, яка прийняла рішення про саморозпуск Асоціації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Асоціації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її саморозпуску відповідно до цього Статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Асоціації, як юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.
13.3. Рішення про реорганізацію Асоціації приймається Конференцією, якщо за це проголосували 3/4 членів (делегатів) Асоціації, присутніх на засіданні Конференції. У випадку реорганізації Асоціації, її права та обов’язки переходять до її правонаступника. Процедура реорганізації Асоціації здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
13.4. При припиненні Асоціації майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
13.5. У разі прийняття рішення судом про заборону Асоціації майно, кошти та інші активи Асоціації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією.
14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів (делегатів) Асоціації, присутніх на засіданні Конференції.
14.3. Про зміни та доповнення до Статуту Асоціації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

Голова Правління
(від імені членів Асоціації) ________________ Кобелєв С.Ю.