ПОЛОЖЕННЯ
про членство у громадській організації 
“Українська Асоціація фізичної терапії”

1. Вступ у члени Асоціації

 • Членами громадської організації «Українська Асоціація фізичної терапії» (далі – Асоціація) можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років та мають відповідну кваліфікацію підтверджену належними документами, визнають і підтримують мету та напрями діяльності Асоціації, передбачені цим Статутом.
 • Членство у Асоціації є на добровільних засадах та на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених Статутом Асоціації.
 • Прийняття у члени Асоціації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви. Заява на вступ до членів Асоціації подається на ім’я голови Правління Асоціації.
 • Правління Асоціації або його уповноважений орган один раз на квартал розглядає та приймає рішення про прийняття або неприйняття особи у члени Асоціації. Повідомлення про таке рішення Правління Асоціації надсилається заявнику на його електронну пошту.
 • Рішення про прийняття або не прийняття у члени Асоціації приймається більшістю голосів загального складу Правління Асоціації згідно результатів Процедури набуття членства у Асоціації.
 • Заявник стає членом Асоціації з моменту прийняття позитивного рішення Правлінням Асоціації. Йому/ їй присвоюється реєстраційний номер, а дані вносяться до Реєстру Асоціації.
 • На підтвердження членства, за рішенням Правління Асоціації, члену Асоціації може видаватися встановленого зразка Свідоцтво члена громадської організації «Українська Асоціація фізичної терапії».

2. Права та обов’язки членів Асоціації

 • Члени Асоціації мають право:
  • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
  • обирати та згідно критеріїв кандидатів на посади бути обраним до статутних органів Асоціації;
  • брати участь у заходах Асоціації, на умовах визначених Правлінням Асоціації;
  • брати участь у голосуванні на Конференції відповідно до вимог Регламенту проведення Конференції;
  • вносити пропозиції у керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
  • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
  • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
  • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших заходів, які організовуються Асоціацією;
  • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.
 • Члени Асоціації зобов’язані:
  • брати участь у роботі Асоціації;
  • дотримуватись положень цього Статуту;
  • виконувати рішення її керівних органів;
  • сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;
  • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Асоціацією;
  • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Асоціації та залучати нових членів;
  • дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов’язань;
  • популяризувати ідеї та мету/ цілі Асоціації та сприяти посиленню її престижу;
  • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Асоціації та її членам;
  • своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески;
  • утримуватись від дій, які б ганьбили та дискредитували професію фізична терапія.

3. Діяльність та міграція членів у Асоціації

 • Члени Асоціації провадять свою діяльність на усій територій України згідно затверджених норм, положень та напрямів діяльності Асоціації.
 • Номінальна належність члена Асоціації визначається за його місцем прописки або для осіб без громадянства за місце постійного перебування.
 • Підставою зміни номінальної належності члена до осередку є зміна його місця прописки.
 • Номінальна належність члена Асоціації до осередку та його категорія членства, надає йому можливість бути обраним у керівні органи та/ або делегати від даного осередку.
 • Члени Асоціації відповідної категорії членства, можуть вести свою діяльність у осередку, територіальна дія якого не розповсюджується на його місце прописки, мати свої права, але без можливості бути обраним у керівні органи та/або делегати від даного осередку.
 • У разі зміни місця прописки та/або освітньої кваліфікації, член Асоціації зобов’язаний про це повідомити Правління Асоціації або його уповноважений орган.
 • При зміні місця прописки, освітньої кваліфікації чи року вступу члена Асоціації, Правління Асоціації або його уповноважений орган вносить відповідні зміни у Реєстр Асоціації.
 • Перегляд категорії та продовження членства, відбувається раз на рік у період встановлений Правлінням Асоціації.
 • Членство у Асоціації підтверджується щорічно у спосіб затверджений Правлінням Асоціації.

4. Припинення членства у Асоціації

 • Члени Асоціації припиняють своє членство в Асоціації шляхом подання особисто заяви на ім’я голови Правління Асоціації.
 • Членство у Асоціації припиняється з моменту подання заяви про вихід із Асоціації.
 • Члени Асоціації вправі подати заяву про вихід особисто, або надіслати заяву поштою, включаючи використання засобів зв’язку.
 • Членство у Асоціації автоматично припиняється в разі:
  • визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
  • смерті або оголошенням фізичної особи померлою.
 • Правління Асоціації має право виключити членів Асоціації зі складу членів Асоціації у випадках:
  • якщо діяльність члена Асоціації суперечить меті Асоціації, перешкоджає її досягненню;
  • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
  • втрати професійного зв’язку (щодо членів, які мають відповідну кваліфікацію);
  • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Асоціацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
  • систематичного невиконання рішень керівних органів Асоціації або відмови від їх виконання;
  • бездіяльності або неучасті в діяльності Асоціації протягом останніх 12 місяців.
 • Рішення про виключення члена Асоціації зі складу членів Асоціації може бути оскаржено таким членом до Конференції та/ або суду.
 • У випадку добровільного виходу або виключення з Асоціації кошти та інше майно, внесені до Асоціації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5. Відновлення членства у Асоціації

 • Відновлення членства у Асоціації відбувається один раз у квартал.
 • Відновлення членства у Асоціації можливе після закінчення терміну, обумовленого рішенням Правління Асоціації або його уповноваженого органу.
 • У разі відсутності порушень перелічених у пункті 4.5 (для категорій, які передбачають сплату річного членського внеску):
  • та несплаті членських внесків протягом одного кварталу – відновлення у члени Асоціації проводиться при умові сплати членського внеску та доплати додатково 25% від розміру затвердженого внеску.
  • та несплаті членських внесків протягом двох кварталів – відновлення у члени Асоціації проводиться при умові сплати членського внеску та доплати додатково 50% від розміру затвердженого внеску.
  • та несплаті членських внесків протягом трьох кварталів – відновлення у члени Асоціації проводиться при умові сплати членського внеску та доплати додатково 75% від розміру затвердженого внеску.
  • та несплаті членських внесків протягом чотирьох кварталів – відновлення у члени Асоціації проводиться при умові сплати членського внеску та доплати додатково 100% від розміру затвердженого внеску.
  • та несплаті членських внесків протягом року – відновлення членства у Асоціації проводиться на загальних підставах з втратою усіх попередніх років членства у Асоціації.
 • У інших випадках, таких як зміна місця проживання, освітньої кваліфікації, перебування за межами України, втрата професійного зв’язку тощо, відновлення членства у Асоціації вирішується Правлінням Асоціації у індивідуальному порядку.
Затвердження та редакція
ЗАТВЕРДЖЕНО Правлінням ГО “УАФТ” Протокол №2 від 30.11.11р. 
ЗАТВЕРДЖЕНО із змінами засідання Правління Протокол №1 від 31.05.17р. 
ЗАТВЕРДЖЕНО із змінами засідання Правління Протокол №2 від 30.10.19р. 

© Українська Асоціація фізичної терапії  2019

Звантажити положення про членство у громадській організації “Українська Асоціація фізичної терапії”