Настанова з мінімальних очікуваних компетенцій початкового рівня освітньої підготовки фізичного терапевта у Європейському регіоні Світової Конфедерації фізичної терапії

Цей переклад представляє офіційну позицію УАФТ. УАФТ рекомендує усім зацікавленим сторонам використовувати у своїй діяльності лише офіційні положення, принципи та заяви. Використовуючи офіційно затверджені документи і переклади УАФТ слід дотримуватись загальних правил цитування та посилання.

1. Мета
Мета цієї настанови, забезпечити детальною інформацією про мінімальні очікувані компетенції початкового рівня освітньої підготовки фізичного терапевта, щоб їх могли використовувати члени-організації Європейського регіону Світової Конфедерації фізичної терапії (далі члени-організації). Цей документ має на меті підтримати члени-організації та їх зусилля на розвиток високоякісних освітніх програм початкового рівня підготовки фізичного терапевта. Цей документ призначений для того, щоб його використовували члени-організації для сприяння та підтримці стосунків з освітянами у закладах вищої освіти, відповідними органами управління та роботодавцями, що є у кожній країні. Однак, ці стосунки виходять за рамки цього документа, щоб бути повноцінною настановою для освітніх програм початкового рівня підготовки, що готують фахівців до провадження практичної діяльності. Таким чином, цей документ не дає рекомендацій по розробці навчального плану освітніх програми підготовки з фізичної терапії, також він не передбачає деталізований зміст, ряд посилань на кількість годин чи кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС).

Визначені мінімальні очікувані компетенції початкового рівня підготовки фізичного терапевта є важливим у забезпеченні високоякісних послуг для пацієнта в усьому Європейському регіоні. Для того щоб досягти цієї мети, існує потреба отримати чітку узгоджену думку проте, що вимагається для того, щоб провадити практичну діяльність як незалежний практикуючий фахівець.

Цей документ є погоджено з іншими документами та буде оновлений відповідно до змін та інших нових документів, які будуть мати місце у майбутньому:

 • ЄР-СКФТ  (2018)4. Забезпечення якості стандарту практичної діяльності та послуг. Посилання оновлено та прийнято на Загальних зборах 2018 року.

Терміни пацієнт та клієнт у цьому документі використовуються як взаємозамінні.

2. Вступ
Це перше видання, яке було сформоване та погоджене за рекомендацією членів-організацій на Загальних Зборах у 2016 році у м. Лімассол, Кіпр. Цей документ був обговорений та оновлений на Загальних зборах 2018 року у м. Дублін, Ірландія.

Початковий рівень освітньої підготовки фізичного терапевта для провадження практичної діяльності у Європейському регіоні варіюється від країни до країни та включає рівні Бакалавр, Магістр або Доктор згідно Європейської рамки кваліфікації ЄРК (European Qualifications Framework (EQF)5. На початковому рівні освітньої підготовки, компетенції повинні бути набуті щонайменше на рівні який включає: комплексний підхід до вирішенню проблем (problem solving), практичну діяльність засновану на доказах (evidence-based practice) та професійну діяльність спрямовану на результат (effective professional practice)6.

Ця рамка кваліфікації Європейського простору вищої освіти РК ЄПВО (European Higher Education Area (EHEA)7 описує три рівні освіти у рамках Болонського процесу. Кожний дескриптор циклу пропонує загальні положення та типові очікування досягнень і можливості пов’язані з кваліфікацією, що представлені у кінці завершення циклу (див. таб. 2 стор. 5).

Дескриптор першого циклу (рівень Бакалавр) відповідає навчальним результатам за Європейською рамкою Кваліфікації ЄРК (EQF) рівню 6, другий цикл (рівень Магістр) відповідає начальним результатам за ЄРК (EQF) рівню 7, і третій цикл (рівень Доктор) відповідає навчальним результатам за ЄРК (EQF) рівню 8 (див. таблицю 1).

Таблиця 1: цикли за Європейською рамкою кваліфікації

Перший цикл рівень Бакалавр ЄРК (EQF) рівень 6
Другий цикл рівень Магістр ЄРК (EQF) рівень 7
Третій цикл рівень Доктор ЄРК (EQF) рівень 8

Цей документ буде обмежуватись та зосереджуватись лише на початковому рівні Бакалавр (рівень 6) згідно ЄРК (EQF) дескриптора, який вважається як мінімальні компетенції, які необхідні фізичному терапевту для того, щоб він міг незалежно та самостійно провадити практичну діяльність, що відповідає визначенню у Європейській класифікації навиків/ компетенцій, кваліфікацій і професій ЄККП (European Skills, Competencies and Occupations framework (ESCO).

Визначення фізичний терапевт
Фізичний терапевт/ фізіотерапевт є незалежний фахівець галузі охорони здоров’я, який є відповідальним за розвиток, підтримку чи відновлення рухових функцій та рухливості протягом усього життя, застосовуючи практичну діяльність засновану на доказах. Фізичний терапевт полегшує біль та лікує чи запобігає появі фізичним станам, що викликані травмою, захворюванням чи іншим ураженням. Фізичний терапевт надає можливість пацієнту та особам, які за ним доглядають, керувати станом пацієнта поза межами клініки. Фізичний терапевт провадить свою діяльність у межах своєї сфери практичної діяльності і Етичного кодексу та професійної поведінки (ESCO, 2016)8.

Таблиця 2: Дескриптори за  ЄРК (EQF) – рівні 6, 7 та 8

(Періодично переглянуте https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page)

  Знання Навички Відповідальність та автономність
В контексті ЄРК (EQF) Знання описані, як теоретичні та/ або фактичні. Навички описані, як когнітивні (включаючи логіку, інтуїцію та креативне мислення) та практичні (включаючи мануальну спритність рук та використанням методів, матеріалів, інструментів і апаратів). Відповідальність та автономність описані як здібності того, хто навчається уміти застосовувати знання та навики автономно і відповідально.
Рівень 6 відповід-ними ре-зультатами навчання є: Удосконалені знання про сферу діяльності чи навчання, включаючи критичну оцінку теорій та принципів. Удосконалені навики, демонстрація майстерності та новаторської діяльності, необхідної для рішення комплексних та непередбачуваних проблем у спеціалізованій сфері діяльності чи навчанні. Керувати складною технічною, професійною чи проектною діяльністю, у своїх ситуаціях брати на себе відповідальність за прийняті рішення в умовах непередбачуваної сфери діяльності чи навчанні; брати на себе відповідальність за керування особистого чи колективного професійного зростання.
Рівень 7 відповід-ними ре-зультатами навчання є: Високоспеціалізовані знання, деякі з них у першу чергу знаходяться на передньому плані сфери діяльності чи навчання, як основа для оригінального мислення та/ або дослідження. Критичне усвідомлення питань, що стосуються знань власної сфери діяльності та її взаємодії між іншими сферами діяльності. Спеціалізовані навики по комплексному вирішенню проблем необхідних для проведення дослідження та/ або новаторської діяльності, для того щоб, отримати нові знання, процедури та інтегрувати знання з різних сфер діяльності. У своїх ситуаціях керувати та модифікувати сферу діяльності чи навчання, яка є складною чи невизначеною і що вимагає нових стратегічних підходів; брати на себе відповідальність за внесок до професійних знань та практичної діяльності та/ або перегляд стратегічної діяльності команд.
Рівень 8 відповід-ними ре-зультатами навчання є: Знання, що більше розширили межі сфери практичної діяльності чи навчання та їх взаємодію з іншими сферами. Більш удосконалені та спеціалізовані навики і методи, включаючи синтез та оцінку, які необхідних для критичного вирішення проблем у дослідженні та/ або новаторській діяльності, розширенні і перегляду існуючих знань та професійної практичної діяльності. У своїх ситуаціях демонструвати вагомі повноваження, новаторську діяльність, автономність, науковість, професійну доброчесність, незмінну відданість розвитку новим ідеалам чи процесам, у першу чергу в практичній діяльності чи навчанні  включаючи дослідження.

3. Визначення компетенції
У загальному, компетенція є визначена, як багатогранне та динамічне поняття, що є більшим ніж знання та включає у себе: розуміння концепції знань (understanding of knowledge), клінічні навички (clinical skills), між особові навички (interpersonal skills), комплексний підхід до вирішення проблем (problem solving), клінічну оцінку (clinical judgment) та технічні навички (technical skills)9. Боссерс (Bossers) та інші10 (2002) описали професійні компетенції як, «визначення засноване на ознаках поведінки: знань, навичок, цінностей та особистих якостей, що лежать в основі належного виконання професійної діяльності».

Компетенції можуть включають те, що особа здатна досягнути, ступінь її підготовки, самозабезпечення та відповідальність за окремий ряд завдань.11 Отже, для полегшення стандартизації та поширення інформації через члени-організації специфічних компетенції для фізичної терапії, вони можуть бути сформульовані у відповідності з нижче вказаними рекомендаціями:12

 1. Компетенції починаються з активного дієслова, яке повинно визначати дію, результат якої можна спостерігати, це дозволить визначити можливі навчальні заходи та тести для оцінювання, які адаптовані до цього.
 2. Опис цілі дії та її змісту у якому вона застосовується: компетенції повинні звертатись до дисциплінарних сфер на якій вона ґрунтується.

У галузі охорони здоров’я, компетенції використовуються для визначення норм та стандартів спеціальності, а також очікувань, що забезпечують їх відповідність згідно з стандартами наукової доказовості і цільових показників медичного обслуговування для практикуючих фахівців, тих хто навчається, викладачів та пацієнтів. Модель компетенцій – це набір чинників успіху, що включають ключові атрибути, які необхідні для відмінного виконання певної ролі.13

Деякі документи від членів-організацій, Асоціацій фізичної терапії з усього світу а також від інших організацій та розроблених Євросоюзом положень були використані для проведення консультацій та підготовки цього документу. До них відносять:

 • Компетенції фізіотерапії. Ірландське Товариство Дипломованих Фізіотерапевтів (ISCP), Терапевтичний проектний офіс. 2008.14
 • Фізіотерапевт. Профільні компетенції. Фізіо Австралія. 2016.15
 • Оновлений звіт Іспанської мережі кваліфікованих закладів вищої освіти (MECES) для конкретних сфер фізіотерапевтичних норм у області знань наук про здоров’я. Фізіотерапевтичні компетенції для ступеня Магістр. Національна Агенція оцінки якості та акредитації (ANECA), Іспанія. 2014.12
 • ESCO. Європейській класифікації навичок/ компетенцій, кваліфікацій і професій. Європейська Комісія. 2017.8
 • ENPHE. Професійні компетенції фізіотерапевтів, Удосконалення фізіотерапевтів та асистентів фізіотерапевтів – ESCO професійні визначення + ENPHE рекомендації. 2017.16
 • Правління фізіотерапії Нової Зеландії. Фізіотерапевтичні компетенції для практичної діяльності фізіотерапії у Новій Зеландії, Правління фізіотерапії Нової Зеландії, Веллінгтон. 2009.17
 • Правління фізіотерапії Австралії та Правління фізіотерапії Нової Зеландії. Рівень порогу практичної діяльності фізичної терапії в Австралії та Аотеароа Нова Зеландія. 2015.18
 • Канадський Альянс регуляції фізіотерапії, Канадська Фізіотерапевтична Асоціація та Канадський університет фізичної терапії Академічної Ради. Перелік важливих компетенцій для фізіотерапії у Канаді. Торонто: Автори. 2009.19
 • Дипломоване товариство фізіотерапії (CSP). Фізіотерапевтична мережа: реалізація у практичну діяльність фізіотерапевтичної поведінки, цінностей, знань та навиків. 2011. [Оновлено, вересень, 2013].20

4. Компетенції початкового рівня професійної підготовки з фізичної терапії (рівень 6)
Компетенції, які є наведені нижче, були розроблені згідно рамок ESCO8 та інших джерел (які були зазначені вище):

A. Загальні компетенції

 • Демонструвати відповідні знання, що стосуються галузі охорони здоров’я або практичної діяльності фізичної терапії
 • Демонструвати навички комплексного підходу до вирішення проблем (problem-solving) та прийняття рішень (decision making)
 • Ефективно спілкуватись у галузі охорони здоров’я
 • Демонструвати професійну поведінку, знання, навички та цінності 
 • Переконатись, що фізіотерапевтичне обладнання підтримується належним чином
 • Демонструвати уміння використовувати існуючі та нові технології (включаючи інформаційні технології) для підвищення якості практичної діяльності

B. Компетенції з оцінювання

 • Демонструвати відповідні базові кваліфікаційні знання, які необхідні для початку проведення оцінювання
 • Отримувати належну інформацію з доступних джерел
 • Проводити суб’єктивне та фізичне обстеження
 • Демонструвати відповідні професійні навички поводження з пацієнтом, та виконати безпечним чином оцінювання
 • Демонструвати уміння проведення належним чином скрінінгу при серйозних патологіях (червоні прапори)
 • Забезпечувати комфорт та гідність для пацієнта під час проведення оцінювання
 • Використовувати навички клінічного мислення для узгодження цілей, шляхом спільного прийняття рішення разом із пацієнтом

C. Компетенції з діагностики

 • Оцінити та інтерпретувати дані, які були отримані під час проведення оцінювання і сформувати фізіотерапевтичний діагноз/ рухове порушення
 • Враховувати результати лабораторних та візуалізаційних методів діагностики

D. Компетенції з втручання

 • Планувати погоджену програму втручання у SMART форматі (SMART формат – конкретні (specific), вимірні (measurable), здійснені, досяжні (achievable), відповідні, реалістичні (realistic), визначені у часі (time framed), цілі якої враховують особистісний вибір, переконання та віру особи
 • Документувати перебіг фізичної терапії, демонструючи докази клінічного мислення та затверджені етичні і юридичні вимоги
 • Обґрунтовувати програми втручання застосовуючи практичну діяльність засновану на доказах
 • Консультувати та залучати відповідними чином пацієнта
 • Спілкуватись усно і письмово чіткою, структурованою та стислою інформацією
 • Надавати цілісний підхід під час ведення пацієнта використовуючи модель МКФ (Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я)
 • Ефективно та безпечним чином виконувати втручання
 • Демонструвати під час втручання відповідні професійні навички поводження, що стосуються власної поведінки та пацієнта
 • Провадити безпечним чином практичну діяльність під час втручання, запобігаючи чи мінімізуючи ризики та небезпеку
 • Як частина терапевтичних відносини, спілкуватись зрозуміло та професійно з пацієнтом, родичами/ близькими та тими, що доглядають
 • Ретельно, стисло,  розбірливо, зрозуміло і точно вести записи та використовувати загальноприйняті абревіатури
 • Керувати відповідним плануванням виписки

E. Професійні та міжпрофесійні компетенції

 • Дотримуватись Етичного кодексу та професійної поведінки, правових та етичних стандартів практичної діяльності, професійної та організаційної політики
 • Демонструвати належну професійну поведінку та ставлення
 • Бути адвокатом для професії та пацієнтів
 • Усвідомлювати власну роль та роль інших у в рамках мульти-професійної команди
 • Усвідомлювати власні обмеження на знання та навички
 • Усвідомлювати потенційні конфлікти у рамках мульти-професійної/ дисциплінарної команди та сприяти вирішенню проблем
 • Визнавати автономію та індивідуальність членів команди, поважаючи різноманітність
 • Поширювати необхідну інформацію серед інших членів команди, забезпечуючи зберігання конфіденційності пацієнта
 • Демонструвати ефективну роботу у команді для успішного ведення справ та оптимального надання послуг

F. Компетенції з підтримки здорового способу життя та запобігання

 • Визначати детермінанти здоров’я використовуючи біопсихосоціальний*[1] підхід
 • Розширювати можливості та здоровий спосіб життя пацієнтів змінюючи їх поведінку шляхом мотиваційної бесіди*[2] та імплементації стратегій на самоуправління
 • Використовувати біопсихосоціальний підхід при застосуванні стратегії з підтримки здорового способу життя та запобігання
 • Сприяти плануванню та імплементації підтримки здорового способу життя та запобіганню, заходами, що покращують здоров’я для окремих осіб та населення загалом

[1] Біопсихосоціальна модель – це широкий погляд, який пояснює ознаки захворювання часто комплексних, змінних взаємодіючих біологічних чинників (генетичні, біохімічні та інші), психологічних чинників (настрій, індивідуальність, поведінка та інші), та соціальних чинників (культурні, сімейні, соціально-економічні та інші). В контексті здоров’я чи хвороби, цей підхід демонструє, що усі ці ознаки можуть відігравати значну роль у функціонуванні людини.

[2] Мотиваційна бесіда – це конкретно цілеспрямований, клієнт-орієнтований стиль консультування зміни моделі поведінки клієнтів, допомагаючи їм дослідити та урегулювати відчуття невизначеності. Головною метою мотиваційної бесіди є залучення клієнтів, отримання змін у спілкуванні, сприяти мотивації, для того щоб їх спонукати до позитивних змін.

G. Компетенції з досліджень та наукової доказовості

 • Демонструвати уміння пошуку, отримання релевантної наукової літератури та джерел інформації, що необхідні для провадження практичної діяльності
 • Критично аналізувати наявні докази та інтегрувати результати цих доказів у клінічну практичну діяльність
 • Використовувати надійні та достовірні показники результатів для оцінки та зміни практичної діяльності

H. Компетенції з освіти та навчання

 • Демонструвати ініціативність та готовність до навчання
 • Демонструвати уміння обдумувати та проводити самооцінку практичної діяльності для визначення потреби у професійному зростанні
 • Приймати участь у професійному розвитку і навчанні протягом усього життя для постійного оновлення та підвищення рівня знань, навичок і поведінки
 • Включати навчання протягом усього життя та досвід для провадження кращих видів практичної діяльності
 • За необхідності приймати участь спільному навчанні для інших фахівців
 • Сприяти клінічному навчанню студентів старших курсів

I. Компетенції з управління

 • Розуміти та підвищувати роль фізичних терапевтів у функціонуванні та структурі галузі охорони здоров’я
 • Демонструвати уміння, визначати пріоритети та керування власним робочим навантаженням
 • Використовувати ресурси ефективно, згідно професійних стандартів та Етичного кодексу
 • Приймати учать у ініціативах по підвищенню якості власної професії та/або організації

5. Висновки
Фізичні терапевти початкового рівня освітньої підготовки повинні бути незалежними фахівцями, з розвиненими навичками навчання протягом усього життя та здатністю займатись безперервним професійним розвитком. Навчання протягом усього життя та відданість професійному розвитку є атрибутами кваліфікованого фізичного терапевта в усьому світі.1

Професійна кваліфікації початкового рівня освітньої підготовки повинна відобразити успішне завершення навчальної програми згідно рамок компетенцій, які повинні використовуватись фізичними терапевтами, як незалежними фахівцями. Ці компетенції допоможуть виявити та розвинути потреби у навчанні у студентів та аспірантів, вони також будуть настановою для  безперервного професійного розвитку та сприяти як кар’єрному так і професійному зростанню.

Визначені компетенції початкового рівня освітньої підготовки можуть сприяти високим стандартам якості надання послуг з фізичної терапії у галузі охорони здоров’я. Компетенції також можуть допомогти відповідним органам влади оцінити якість освітніх програм професійної підготовки та допомогти у внутрішньому та зовнішньому процесах забезпечення контролю їх якості.

Розроблені рамки компетенцій початкового рівня освітньої підготовки можуть використовуватись для порівняння дипломів випускників/ додатків до дипломів і таким чином, сприяти міжнародній мобільності.14

Необхідно визначити профіль компетенцій згідно політичних подій, які відбуваються у професіях галузі охорони здоров’я та напрямків вищої освіти на Європейському рівні, для того щоб:

 • забезпечити якість та безпеку послуг для пацієнта
 • підтримати або досягати професійної незалежності
 • сприяти мобільності та працевлаштуванню
 • служити основою для професійного розвитку та планування кар’єри.

6. Рекомендації для членів-організацій
Членам-організаціям слід використовувати цей документ для перегляду чи розробки навчальних програм у співпраці з закладами вищої освіти та національними органами влади для того щоб, забезпечити мінімальним рівнем компетенції початкового рівня освітньої підготовки фізичних терапевтів у Європейському регіоні.  Цей документ слід оновлювати згідно нових ролей фізичної терапії, технологій та потреб населення у охороні здоров’я.

Завантажити документ

Останнє оновлення 24 липня 2019 12:26