Професійний стандарт “Фізичний терапевт”

1. Загальні відомості професійного стандарту
1.1. Основна мета професійної діяльності

Розвиток, підтримка та відновлення рухових функцій, рухової та функціональної спроможності людини впродовж усього життя.

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

Секція Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86 Охорона здоровя

 • група 86.1 Діяльність лікарняних закладів
  • клас 86.10 Діяльність лікарняних закладів
 • група 86. 9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
  • клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Розділ 88 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

 • група 88.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення
  проживання для осіб похилого віку та інвалідів
  • клас 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

Розділ 2 Професіонали

Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)

Підклас 2229 Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

Група 2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) та її код згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Фізичний терапевт 2229.2.

1.5. Узагальнена назва професії (посади)

Фізичний терапевт.

1.6. Професійна кваліфікація

 • Фізичний терапевт (відповідає трудовим функціям А; Б; В, професійній компетентності В1; Г; Д; Е; К, професійній компетентності К1).
 • Фізичний терапевт II кваліфікаційної категорії (відповідає трудовим функціям А; Б; В; Г; Д; Е; К, професійній компетентності К1).
 • Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії (відповідає трудовим функціям А; Б; В; Г; Д; Е; К).
 • Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії (відповідає трудовим функціям А; Б; В; Г; Д; Е; Ж; К).

Перелік трудових функцій, професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення у п.5.

Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації.

1.7. Назви типових посад

 • Фізичний терапевт.
 • Фізичний терапевт II кваліфікаційної категорії.
 • Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії.
 • Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце фізичного терапевта постійне/непостійне, розташоване в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті) в установах/закладах різних сфер діяльності, незалежно від форми власності, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають медичні, реабілітаційні, фізкультурно-оздоровчі, оздоровчо-спортивні, рекреаційні, освітні/навчальні та соціальні послуги, або за місцем проживання/перебування особи з руховим порушенням.

Підпорядковується завідувачу відділення, керівнику структурного підрозділу та/або керівнику установи/закладу, що надає медичні, реабілітаційні, фізкультурно-оздоровчі, оздоровчо-спортивні, рекреаційні, освітні та соціальні послуги.

Може самостійно провадити діяльність як ФОП.

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.

1.10. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту за встановленими нормами.

1.11. Умови допуску до роботи за професією

Для фізичного терапевта:

вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

Для фізичного терапевта II кваліфікаційної категорії:

вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація»;

наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння другої кваліфікаційної категорії з фізичної терапії, стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Для фізичного терапевта I кваліфікаційної категорії:

вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація»;

наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння першої кваліфікаційної категорії з фізичної терапії, стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Для фізичного терапевта вищої кваліфікаційної категорії:

вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта другого рівня за ступенем магістра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація»;

наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з фізичної терапії, стаж роботи за фахом не менше 10 років.

Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.

Наявність довідки про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду згідно з порядком проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.

Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.12. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Диплом магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», 7 рівень НРК.

Диплом магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», 7 рівень НРК.

Диплом магістра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація», 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістр за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань «Охорона здоров’я» на основі ступеня магістр, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації у межах вимог до професії без присвоєння нового рівня освіти не рідше, ніж один раз на 5 років.

Підвищення кваліфікаційної категорії може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України.
 • Кодекс законів про працю України.
 • Конвенція про права осіб з інвалідністю.
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
 • Закон України «Про відпустки».
 • Закон України «Про вищу освіту».
 • Закон України «Про соціальні послуги».
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
 • Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю».
 • Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 • Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».
 • Закон України «Про захист персональних даних».
 • Указ Президента України від 27.12 2005 р. № 1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів».
 • Указ Президента України від 03.12.2015 р. № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю».
 • Указ Президента України від 18.08.2021 р. № 369/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 943 «Деякі питання забезпечення подальшого розвитку спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх фізкультурно-спортивної реабілітації».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. № 762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 р. № 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я».
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою (асистентів фармацевтів), посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 р. за № 892/7180.
 • Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 р. № 1965 «Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.11.2015 р. за № 1460/27905.
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 р. № 855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01.09.2016 р. за № 1209/29339.
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 р. № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 04.04.2018 р. за № 401/31853.
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2018 р. № 2331 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2020 р. № 2553 «Про внесення змін до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.12.2020 р. за № 1250/35533.
 • Інші законодавчі акти з питань надання медичних, реабілітаційних та соціальних послуг.

4. Загальні компетентності

З.01

Здатність знаходити та обирати методи для комплексного підходу до розв’язання проблем та прийняття рішень

З.02

Здатність діяти на основі етичних міркувань, принципів і цінностей фізичного терапевта

З.03

Здатність до професійної комунікації

З.04

Здатність вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово

З.05

Здатність спілкуватися іноземною мовою усно і письмово

З.06

Здатність виконувати професійну діяльність із дотриманням вимог техніки безпеки та охорони праці

З.07

Здатність до пошуку та отримання надійної, достовірної та науково обґрунтованої інформації, необхідної для професійної діяльності фізичного терапевта, з різних джерел, в тому числі з використанням інформаційних і комунікаційних технологій

З.08

Здатність до узагальнення, аналізу, синтезу та оцінювання отриманої інформації необхідної для професійної діяльності фізичного терапевта

З.09

Здатність до представлення своєї професійної діяльності

З.10

Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, керувати

З.11

Здатність генерувати нові ідеї, брати участь в освітніх, наукових та інноваційних проектах